วารสารหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 30 results.
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ
คู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านแหลม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจำปี 2565
คู่มืองานบริหารงานบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565