ข้อมูล อบต.

        ตำบลบ้านแหลม เดิมมีพื้นที่ไม่มากนัก อยู่บริเวณชายทะเล ต่อมาพื้นที่งอกขยายออกไป มีคนอพยพมาอาศัยทำมาหากินมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นคนไหหลำอพยพมาทางเรือสำเภา ส่วนใหญ่มาซื้อขายกันบริเวณปากอ่าวที่มีลักษณะยื่นไปในทะเล การได้ชื่อว่า "บ้านแหลม" สันนิษฐานว่ามาจากลักษณะของพื้นที่ที่เป็นแหลมยื่นออกไปในทะเลเห็นได้อย่างชัดเจน

        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลบ้านแหลมให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลมตามประกาศลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2539

        ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม โดยมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี มีมติเห็นชอบให้ปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม จากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ในการประชุม ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2551 สถานที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี สถานที่ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดเพชรบุรีประมาณ 12 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอบ้านแหลม ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

“เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ โครงสร้างพื้นฐานทั่วถึง คำนึงคุณภาพชีวิต ลดวิกฤตสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ

  1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

  2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

  3. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

  4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

  5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

  6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว และการจัดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  7. การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม  และที่ได้รับโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐบาล

  8. การเพิ่มศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้นำและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ

          ยุทธศาสตร์การพัฒนา     .

          ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านการคมนาคมสะดวก

          แนวทางการพัฒนา

          ๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

          ๒. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและจัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบียบปลอดภัย

          ๓. จัดทำป้ายบอกเส้นทาง  ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆ และย่านชุมชน

          ๔. ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุง/ระบบไฟฟ้า/ระบบประปา

กลยุทธ์

          ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

เป้าประสงค์

          ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีความพร้อมให้บริการ

ตัวชี้วัด

          โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาร้อยละ 70

 

 

          ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ

          แนวทางการพัฒนา

          ๑. ส่งเสริมด้านการศึกษา การสาธารณสุข

          ๒. จัดให้มีความมั่นคงปลอดภัย ปลอดจากยาเสพติด ปลอดผู้มีอิทธิพล

          ๓. อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรม  ศาสนา

          ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

          ๕. ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ

          ๖. แก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้

          ๗. สนับสนุนสวัสดิการเด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส

          ๘. พัฒนาด้านการบริการพื้นฐาน   

กลยุทธ์

          1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

          2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ และปัญหาผู้มีอิทธิพล

          3. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

          4. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

          5. ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง 

          6. ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง อุปกรณ์กีฬา สถานที่ออกกำลังกาย และโครงการกีฬาต่างๆ ทั้งระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล

เป้าประสงค์

          พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด

          คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นร้อยละ 80

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการเกษตร

          แนวทางการพัฒนา

          ๑. การพัฒนาด้านการเกษตร

          ๒. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ๓. พัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  เกษตรกรรมครบวงจรตามแนวทฤษฎีใหม่

          ๔. ส่งเสริมให้มีตลาดเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสินค้าการเกษตร

          ๕. พัฒนาแหล่งน้ำชลประทานให้สามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดปี

 

 

กลยุทธ์

          1. พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด

          2. พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

          3. พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

เป้าประสงค์

          พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

          ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาร้อยละ 70

         

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

          แนวทางการพัฒนา

          ๑. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

          ๒. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ๓. จัดสถานที่รักษาพยาบาลแก่นักท่องเที่ยวให้มีความพร้อมทุกด้าน

กลยุทธ์

          1. การสงวนรักษา ฟื้นฟู ควบคุมดูแลทรัพยากรในระบบนิเวศให้คงสภาพไว้ เพื่อสามารถนำมาเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวได้นานที่สุด หรือตลอดไป

          2. เจ้าของพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว สถาบันต่างๆ ในสังคม องค์กรประชาชน และประชาชนในท้องถิ่น ต้องร่วมมือกันในการอนุรักษ์ รักษาสภาพ ไม่ทำลาย หรือสร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

          3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการการท่องเที่ยวนั้น จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม และมีความกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางศึกษาธรรมชาติ การบริการที่พัก การบริการอาหาร และเครื่องดื่ม

เป้าประสงค์

          ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานในการยกระดับการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด

          ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจร้อยละ 80

         

 

 

          ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

          แนวทางการพัฒนา

          ๑. พัฒนาบุคลากร  ปรับปรุงเครื่องมือ – เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติราชการ

          ๒. บริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

          ๓. รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความสำคัญของการปกครองระบบประชาธิปไตย

          ๔. รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์  ความต้องการการแก้ปัญหาประเมินผล/ตรวจสอบได้

          ๕. สนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลยุทธ์

          1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้

          2. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

          3. ให้ความรู้ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน พัฒนาท้องถิ่น และความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

เป้าประสงค์

          การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

          ความพึงพอใจของประชาชนในการบริการและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

          ค่าเป้าหมาย

                   ๑. การคมนาคมสะดวก 

                   ๒. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง

                   ๓. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามแนวธรรมาภิบาล

                   ๔. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

                   ๕. ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

                   ๖. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 

                   ๗. ประชาชนมีสุขภาพดี

                   ๘. พัฒนาและจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

                   ๙.  จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน

                   ๑๐. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                   ๑๑. ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุได้รับการดูแล

 

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 1 บ้านนอก 17 8 9 17 คน
หมู่ที่ 2 บ้านตลาด 30 26 32 58 คน
หมู่ที่ 4 บ้านใน 59 97 83 180 คน
หมู่ที่ 5 บ้านย่านซื่อ 105 112 107 219 คน
หมู่ที่ 6 บ้านย่านซื่อ 89 78 86 164 คน
หมู่ที่ 7 บ้านศาลเจ้าตึก 55 51 54 105 คน
หมู่ที่ 8 บ้านท้องคุ้ง 15 41 43 84 คน
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งนา 505 778 750 1,528 คน
ข้อมูลรวม : คน

ที่ตั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี สถานที่ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดเพชรบุรีประมาณ 12 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอบ้านแหลม ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร

เนื้อที่

        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลมมีเนื้อที่ประมาณ 15,362.50 ไร่ หรือประมาณ 24.58 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ

        พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มและเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล มีน้ำทะเลท่วมถึง มีความลาดชัดน้อยกว่า 1% ชายทะเลด้านทิศ ตะวันออกของตำบลจะมีสภาพเป็นป่าชายเลนที่สามารถใช้เป็นประโยชน์ในกิจการด้านป่าไม้ และมีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่านกลางตำบล

อาณาเขต

คำอธิบาย: http://www.banlaem.go.th/images/stories/281.gifทิศเหนือ

     ติดต่อกับ   เทศบาลตำบลบางตะบูน อ.บ้านแหลม

คำอธิบาย: http://www.banlaem.go.th/images/stories/281.gifทิศใต้

     ติดต่อกับ   ต.ท่าแร้งและต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม

คำอธิบาย: http://www.banlaem.go.th/images/stories/281.gifทิศตะวันออก

     ติดต่อกับ   ทะเลอ่าวไทย

คำอธิบาย: http://www.banlaem.go.th/images/stories/281.gifทิศตะวันตก

     ติดต่อกับ   ต.บางครก อ.บ้านแหลม

 

        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม มีโครงสร้างการบริหารงานตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มีโครงสร้างการบริหารงาน 2 ส่วนประกอบด้วย

        1. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย

        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งใตแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละ 2 คน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคัดเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ คือ

        1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

        2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

        3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

        2. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย

        นายกองค์การบริหารส่วนตำบล         1 คน

        รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   2 คน

        โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้แต่ตั้งเลขานุการนายก จำนวน 1 คน

        ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ คือ

        1) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย

        2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

        3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

        4) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

        5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

        6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

สภาพทางเศรษฐกิจ

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ประกอบอาชีพ

        ทำการประมง
        ทำนาเกลือ
        รับจ้างทั่วไป
        งานบริการ
        เลี้ยงสัตว์
        ค้าขาย
        ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
 

ร้านอาหาร

 3 แห่ง

 ปั๊มน้ำมันและก๊าซ

 3 แห่ง

 คลังสินค้า

 7 แห่ง

ร้านค้า + ร้านขายของชำ

12 แห่ง

ร้านปะยาง

 1 แห่ง

ร้านรับซื้อ - ขายของเก่า

 3 แห่ง

อู่ซ่อมรถ

 1 แห่ง

โรงงาน

 2 แห่ง

โรงเรือนให้เช่า

 2 แห่ง

ฟาร์มเป็ด ไก่ หมู

 3 แห่ง

โรงน้ำแข็ง

 1 แห่ง

โรงเรือนทำปลาสด ปลาแห้ง เพาะพันธ์ปลา 

 4 แห่ง


ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

     การทำประมง
     ทำนาเกลือ
     ทำนาข้าว
     เลี้ยงสัตว์  

การศึกษา

        โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง (โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๔)

        โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง (โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา)
        ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 1 แห่ง (กศน.อำเภอบ้านแหลม)

สถาบันและองค์กรทางศาสนา


        สำนักสงฆ์สวนป่าวัชรธรรม (ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1)   1 แห่ง

การคมนาคม

        ถนนกรมทางหลวง สายเพชรบุรี-บ้านแหลมฝั่งตะวันออก

        ถนนกรมทางหลวง สายเพชรบุรี-บ้านแหลมฝั่งตะวันตก

        ถนนสายบ้านแหลม-บางขุนไทร

        ถนนสายบ้านแหลม-บางตะบูน

การโทรคมนาคม

        โทรศัพท์สาธารณะจำนวน 5 ตู้ (ตั้งหมู่ที่ 4 จำนวน 1 ตู้ และตั้งหมู่ที่ 9 จำนวน 4 ตู้

การไฟฟ้า

        จำนวน 8 หมู่บ้าน ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ ประมาณ 95% (ยังไม่ทั่วถึง)

การสาธารณสุข

        อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100

แหล่งน้ำธรรมชาติ

        แม่น้ำ (แม่น้ำเพชรบุรี)     1 แห่ง

        ฝาย                                1 แห่ง

        คลองชลประทาน 3 แห่ง และหลุมยืมชลประทาน 3 แห่ง

        คลอง,เหมือง,แพรกและอื่น ๆ 18 แห่ง