โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโตบุญมี หมู่ที่ 5

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโตบุญมี หมู่ที่ 5

กว้าง 2.50 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมขยายถนนด้านข้างกว้าง 0.05 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร

ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กำหนด

วงเงินก่อสร้าง 270,000 บาท

เริ่มต้นสัญญา 3 กันยายน 2564

สิ้นสุดสัญญา 18 ตุลาคม 2564

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!