ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองตาแฟง หมู่ที่ 9

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ 1/2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองตาแฟง หมู่ที่ 9

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง