ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็กสายคลองตรงต่อจากเดิม หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอทิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง