ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน น้องๆ อายุ 9-18 ปี ตอบแทนสำรวจ เกี่ยวกับสถานการณ์ภัยออนไลน์

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวน น้องๆ อายุ 9-18 ปี

ตอบแบบสำรวจ

เกี่ยวกับสถานการณ์ภัยออนไลน์

ลุ้นรับรางวัลมากมาย ตอบคำถาม 10 นาทีเท่านั้น !!!

           ตามที่มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ ภายใต้กรมกิจการเด็กและเยาวชน สำรวจสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี ๒๕๖๕ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยโดยการสนับสนุนขององค์กร Terre des Hommes ประเทศเนเธอร์แลนด์ จะดำเนินการสำรวจสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ขึ้นอีกครั้ง โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ คือ เด็กและเยาวชน อายุ ๙ – ๑๘ ปีเพื่อให้ได้ข้อมูลสำคัญที่จะนำมาขับเคลื่อนนโยบายและการปฏิบัติสำหรับงานคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 

           กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ทั่วประเทศร่วมกันตอบแบบสำรวจสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๕        ผ่าน Google form คลิก

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXhBb7vOLBWnY-8VT1xfRt9XG-QM6VGXNI62BYhiBfSW1dMA/formResponse

ตั้งแต่ บัดนี้ – มิถุนายน ๒๕๖๕

                                             สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๑ ๖๕๐๗ และโทรสาร ๐ ๒๖๕๑ ๖๕๐๗

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง