ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลบ้านแหลม

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

     ตำบลบ้านแหลม พบการระบาดของโรคโควิท 19 มีแนวโน้มการระบาดที่รุนแรงเพิ่มขึ้นตลอดระยะ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยมีจำนวนมากขึ้นและอาจส่งผลทำให้การระบาดออกไปเป็นวงกว้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีได้จัดส่งทีมเฉพาะกิจ(CCRT TEAM) ลงมาสนับสนุน การทำงานในพื้นที่ตำบลบ้านแหลมเพื่อคัดกรองและฉีดวัคซีนโควิดอย่างเร่งด่วน เป้าหมายประชากรในตำบลบ้านแหลม 3000-5000 คน ทั้งคนไทย และแรงงานต่างชาติในพื้นที่  ในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น  โดยจะเปิดจุดบริการตรวจคัดกรองเชิงรุกให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ดังนี้ จุดที่ 1 วัดอุตมิงค์(หมู่ 1,2,7,8 และหมู่10) จุดที่  2 วัดในกลาง(หมู่3,4,5,6 และ9) จุดที่ 3 วัดลักษณาราม (เน้นแรงงานงานต่างชาติ) และจัดการฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 1(แอสตร้า) และเข็ม 3 (แอสต้า) ณ จุดบริการ ณ อาคาร มจร.วัดต้นสน สำหรับคนไทย และจุดฉีดวัคซีนสำหรับแรงงานต่างชาติ ณ จุดวัดลักษณาราม ขอให้ประชากรที่มีความเสี่ยงเข้ารับบริการตรวจโควิดและรับบริการวัดซีนโดยเร่งด่วน โดยก่อนฉีดวัคซีน จะต้องมีเอกสารรับรองผลการตรวจจากจุดคัดกรองในวันดังกล่าวจึงสามารถไปรับบริการได้  กลุ่มเป้าหมายประชากรกลุ่มเสี่ยงประชากรในหมู่ที่มีมีการระบาดรุนแรง พ่อค้า แม่ค้า ร้านค้า ตลาด พนักงาน กลุ่มแรงงานไทย ต่างชาติ ห้องเช่าต่างๆ กลุ่มแกะหอย แล่ปลา อสม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วินมอเตอร์ไชด์ กลุ่มเสี่ยง พื้นที่ระบาด ให้นำหลักฐานบัตรประชาชน บัตรฉีดวัคซีน พาสปอร์ต ใบเกิด ติดตัวมาทุกท่าน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!