อบต.บ้านแหลมแจ้งประชาสัมพันธ์การทำธุรกรรมการถอนเงินเบี้ยยังชีพ ของผู้สูงอายุที่ ธนาคาร ธกส. สาขาบ้านแหลม

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.บ้านแหลมแจ้งประชาสัมพันธ์การทำธุรกรรมการถอนเงินเบี้ยยังชีพ ของผู้สูงอายุที่ ธนาคาร ธกส. สาขาบ้านแหลม

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOCID 19 ที่มีการแพร่กระจายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธนาคาร ธกส. สาขาบ้านแหลม ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่กระจายและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการแออัดในการใช้บริการที่ธนาคาร

อบต.บ้านแหลมจึงประชาสัมพันธ์การทำธุรกรรมการถอนเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุที่ธนาคารธกส.สาขาบ้านแหลม ในวันและเวลาตามเอกสารแนบท้าย

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!