การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

ประชาสัมพันธ์ :: การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

เรื่อง กรมบัญชีกลาง จะทำหน้าที่จ่ายเงินตรง โดยโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ แทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัด (อบจ.) เทศบาล (นคร/เมือง/ตำบล) และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป 

กำหนดจ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนใดวันที่  10 ตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น

หากผู้มีสิทธิ์ท่านใด..ไม่ได้รับเงินภายในวันที่ 10 ของเดือน ให้ติดต่อ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม กองสวัสดิการสังคม ด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์ 032-483101 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง