ข่าวการเงิน

Displaying 1-10 of 15 results.
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 29 มีนาคม 2562 งบแสดงฐานะทางการเงินรายรับ
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 มีนาคม 2562 รายงานสถานะการเงิน
 ประเภท : งบทดลอง 30 พฤศจิกายน 2561 งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 30 พฤศจิกายน 2561 รายงานรับ - จ่าย เงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน...
 ประเภท : งบทดลอง 12 พฤศจิกายน 2561 รายงานสถานะการเงิน งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2561......
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 31 ตุลาคม 2561 รายงานรายจ่ายงบประมาณ
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 ตุลาคม 2561 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 12 เดือน)...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 28 กันยายน 2561 รายงานการใช้จ่ายงบจริง ปีงบประมาณ 2561...
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 28 กันยายน 2561 งบแสดงผลการดำเนินงาน ปี 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 28 กันยายน 2561 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี